Quyết định số 164/QĐ-PGD&ĐT về việc Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2016 cho các trường THCS, PTDT BT – THCS huyện Mộc Châu

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý  nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND huyện Mộc Châu ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương  năm 2016;

Thực hiện Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2016 cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán Phòng GD&ĐT,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung dự toán ngân sách năm 2016 cho các đơn vị trường THCS, PTDT BT – THCS huyện Mộc Châu thực hiện nhiệm vụ phát sinh với tổng số tiền: 424.183.000 đồng (Bốn trăm hai mươi bốn triệu, một trăm tám mươi ba ngàn đồng)

(có phụ biểu chi tiết kèm theo)

  1. Bổ sung dự toán kinh phí chi không thường xuyên năm 2016 cho các đơn vị trường học thanh toán chế độ Kinh phí miễn giảm học phí , hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 86/NĐ -CP với tổng số tiền: 417.283.000 đồng. (Bốn trăm mười bảy triệu, hai trăm tám mươi ba ngàn đồng)
  2. Bổ sung dự toán kinh phí chi không thường xuyên năm 2016 cho đơn vị trường THCS Quy Hướng thanh toán chế độ cho học sinh Theo NQ 331/NQ-HĐND với tổng số tiền: 6.900.000 đồng. (Sáu triệu chín trăm ngàn đồng)

Nguồn Kinh phí cấp bổ sung:

Bổ sung từ nguồn kinh phí tại Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 19/12/2016  của UBND huyện Mộc Châu về việc Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2016 cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh: 424.183.000 đồng (Bốn trăm hai mươi bốn triệu, một trăm tám mươi ba ngàn đồng)

Điều 2: Căn cứ vào nội dung bổ sung dự toán chi ngân sách đã được giao. Các đơn vị trường học được bổ sung kinh phí có trách nhiệm tiếp nhận nguồn kinh phí, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có biện pháp tích cực, khẩn trương thực hiện dự toán ngân sách năm 2016; thanh quyết toán và lưu trữ chứng từ theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ phận Chuyên môn, Tài vụ, Hiệu trưởng các đơn vị trường học và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

QĐ 164 CHE DO HS