Thông báo số 629/TB-PGD&ĐT về việc thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trong hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngàỵ 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về quy định hành chính;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND huyện Mộc Châu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD&ĐT huyện Mộc Châu;

Phòng GD&ĐT huyện Mộc Châu thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trong hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực GD&ĐT trên địa bàn huyện Mộc Châu thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết của Phòng liên quan đến các lĩnh vực:

– Công tác cải cách hành chính tại Phòng GD&ĐT;

– Tình hình xử lý công việc của các thành viên lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Phòng GD&ĐT;

– Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện các thủ tục hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước như: Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm.

1. Số điện thoại đường dây nóng

– Đồng chí: Ngô Ngọc Toàn – Trưởng phòng, điện thoại: 0919725898.

– Đồng chí: Lò Đức Thiện – Công chức Thanh tra – Tiếp dân, điện thoại: 0988505779.

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.

2. Địa chỉ thư điện tử: ducthiengdmc@gmail.com. Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày.

Phòng GD&ĐT huyện Mộc Châu trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân biết để liên hệ, phản ánh, kiến nghị.

Thông báo thành lập đường dây nóng