Chương trình công tác năm 2017 của Phòng GD&ĐT

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND huyện Mộc Châu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào huyện Mộc Châu;

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND huyện Mộc Châu ban hành Chương trình công tác năm 2017 của UBND huyện Mộc Châu;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-PGD&ĐT ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Mộc Châu ban hành Quy chế làm việc của Phòng GD&ĐT huyện Mộc Châu;

Xét đề nghị của bộ phận Kế hoạch – Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Mộc Châu (Có Chương trình chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Chương trình công tác của Phòng GD&ĐT, lãnh đạo phụ trách các nội dung công việc được giao chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra.

Điều 3. Lãnh đạo cơ quan và các bộ phận của Phòng GD&ĐT có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Chương trình công tác của Phòng GD&ĐT năm 2017