Quy chế làm việc của Phòng GD&ĐT

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 Quốc hội khoá XII;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 Quốc hội khoá XII;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND huyện Mộc Châu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào huyện Mộc Châu;

Xét đề nghị của Bộ phận Kế hoạch – Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu, gồm 6 chương, 21 điều.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 90/QĐ-PGD&ĐT ngày 04/4/2016 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng GD&ĐT và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ, công chức, viên chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY-CHÊ-LÀM-VIỆC-PHÒNG-GDĐT-2017