Công văn số 135/PGD&ĐT Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trong toàn huyện

Thực hiện Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 22/3/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2016,

Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học triển khai thực hiện các nội dung sau:

Các đơn vị tải Công văn tại đây.

Lò Đức Thiện (Theo Phòng GD&ĐT)