Công văn số 136/PGD&ĐT V/v hướng dẫn trồng cây trong khuôn viên cơ quan, công sở

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện.

Thực hiện Hướng dẫn số 299/HD-UBND ngày 08/3/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc trồng cây đối với các tuyến đường giao thông và trong khuôn viên các cơ quan, công sở trên địa bàn huyện Mộc Châu,

Phòng GD&ĐT triển khai nội dung Hướng dẫn số299/HD-UBND ngày 08/3/2016 của UBND huyện Mộc Châu tới các đơn vị nhà trường để triển khai thực hiện, với nội dung cụ thể như sau:

Tải Công văn tại đây

Đỗ Tuấn Long (Theo Phòng GD&ĐT)