Công văn số 169/PGD&ĐT V/v phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện.

 Thực hiện Kế hoạch 480/KH-UBND ngày 05/4/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2016 trên địa bàn huyện Mộc Châu,

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong các đơn vị trường học, Phòng GD&ĐT huyện Mộc Châu yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tải Công văn tại đây

Dương Công triệu (Theo Phòng GD&ĐT)