Công văn số 19/PGD&ĐT ngày 14/01/2016 của PGD&ĐT về việc đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện

      Căn cứ Công văn số 23/SGDĐT-VP ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Sở Giáo dục Đào tạo  Sơn La về việc đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện các nội dung sau:

Cong-van-so-19

Bùi Quang Hải (Theo Phòng GD&ĐT)