Công văn số 33/PGD&ĐT ngày 21/01/2016 về việc báo cáo dữ liệu PMIS

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trong toàn huyện

 Thực hiện Kế hoạch hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc giảng dạy và quản lý nhân sự, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học thực hiện một số công việc như sau:

 Các đơn vị tải Công văn tại đây

Đào Minh Thắng (Theo Phòng GD&ĐT)