Công văn số 56/PGD&ĐT ngày 15/02/2016 về việc giới thiệu bộ sách: “Bài tập Tiếng Việc 1 CNGD và phát hành sách “Hướng dẫn học tập môn Xã hội”

Kính gửi: Các đơn vị trường tiểu học trong toàn huyện

 Căn cứ Công văn số 122/SGD&ĐT-GDPT ngày 02/2/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giới thiệu bộ sách “Bài tập Tiếng Việc 1 CNGD”; Căn cứ Công văn số 124/SGD&ĐT-GDPT ngày 02/2/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phát hành sách “Hướng dẫn học tập môn Xã hội”,

Các đơn vị tải Công văn và Biểu mẫu tại đây

(Theo Phòng GD&ĐT)