Công văn số 91/PGD&ĐT ngày 02/3/2016 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu về việc lập kế hoạch sửa chữa CSVC và mua sắm trang, thiết bị năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện

 Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-PGD&ĐT ngày 25/12/2015 của Phòng GD&ĐT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 cho các trường THCS, PTDT bán trú THCS huyện Mộc Châu;

 Trong năm 2016 để đảm bảo việc thu, chi Ngân sách nhà nước đúng với quy định hiện hành, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nhà trường  lập kế hoạch sửa chữa CSVC và mua sắm đồ dùng trang thiết bị năm 2016, với nội dung cụ thể như sau:

Các đơn vị tải Công văn tại đây.

Đỗ Tuấn Long (Theo Phòng GD&ĐT)