Kế hoạch số 188/KH-PGD&ĐT ngày 20/4/2016 về Tập huấn Chuyên đề “Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi cho Hiệu trưởng để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học”

Kính gửi: Các đơn vị trường mầm non, tiểu học trong toàn huyện

 Căn cứ kết quả tham gia tập huấn Chuyên đề “Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi cho Hiệu trưởng để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học” của đội ngũ cốt cán cấp tỉnh theo Quyết định số 74/QĐPGDĐT ngày 15/3/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu;

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La tại Báo cáo số 65/BC-SGDĐT ngày 04/4/2016 về việc triển khai tổ chức tập huấn đại trà cho tất cả Hiệu trưởng các trường Mầm non và Tiểu học trên điạ bàn toàn huyện,

 Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn Chuyên đề “Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi cho Hiệu trưởng để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học” cho Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học với các nội dung cụ thể như sau:

Tải Công văn tại đây

Trần Thị Kim Oanh (Theo Phòng GD&ĐT)