Kế hoạch số 44/KH-PGD&ĐT ngày 28/ 01/2016 về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các đơn vị trường học giai đoạn 2016 – 2020

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BATGT ngày 13/01/2016 của Ban An toàn giao thông huyện Mộc Châu về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện Mộc Châu,

Phòng GD&ĐT huyện Mộc Châu xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) tại các đơn vị trường học giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện Mộc Châu, cụ thể như sau:

Các đơn vị tải Kế hoạch tại đây

Bùi Quang Hải (Theo Phòng GD&ĐT)